Partneren

D’Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL) vertrëtt haut iwwer 40 Studentencercelen, déi duerch ganz Europa an Nordamerika verdeelt sinn. Dëst mëcht d’ACEL zum Representant vu méi wéi 10.000 Studenten an ass domadder de gréissten a wichtegste Studentevertrieder zu Lëtzebuerg.

Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg (BIL) is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. It has played an active role in the main stages of development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as well as on the financial markets. Employing more than 2,000 people, BIL is present in the financial centres of Luxembourg, Switzerland (since 1984) and China.